دوشنبه 28 بهمن 1398
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   فيفرييه 17, 2020
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3802 نفر
  بازدیدهای امروز :921 بار
  تعداد کل بازدیدها : 633626 بار
   
شماره مجله : 41
سال : 1398
زمان : مرداد و شهریور

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی تعیین مقدار الکتروشیمیایی بیومارکر مالون دی آلدهید در نمونه‌های‌ بازدم ‌انسانی با استفاده از پلی‌آرژینین عامل‌دار شده با نقاط کوانتومی گرافنی و کیتوسان
نویسندگان فارسی فوزیه مختاری; محمد حسن زاده; احد مختارزاده; نسرین شادجو;
چکیده فارسی زمینه:پراکسداسیون لیپیدی یک شاخص مهم فعالیت رادیکال‌های آزاد در سیستم‌های بیولوژیک است و در ایجاد بیماری‌های مختلف مانند سرطان، بیماری‌های قلبی‌ و عروقی و کبدی مشارکت دارد. مالون دی آلدهید یکی از فراورده‌های مهم پراکسیداسیون لیپیدی است و به عنوان بیومارکر تشخیصی استرس اکسیداتیو به صورت جهانی پذیرفته ‌شده ‌است. با توجه به اهمیت مالون دی آلدهید به عنوان یک بیومارکر تشخیصی پراکسیداسیون لیپیدها و به دلیل جایگاه آن در بیماری‌های مختلف، تشخیص مالون دی آلدهید با ابزار ساده کار ضروری است. روش کار: در این مطالعه کاربرد الکتروشیمیایی الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح‌شده با نانو‌کامپوزیت پلی‌آرژینین/کیتوسان/ نقاط‌کوانتومی‌گرافن به عنوان پلیمری زیست سازگار و با سمیت کم برای اندازه‌گیری مالون دی آلدهید در نمونه‌های بازدم انسانی بررسی شد. نانو‌کامپوزیت پلی‌آرژینین/کیتوسان/ نقاط‌کوانتومی‌گرافن به روش ترسیب خارج از محل بر سطح الکترود تهیه شد. برای تأیید ترسیب نانوبیوپلیمر سنتز شده، تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی ثبت گردید. جهت تشخیص و بررسی رفتار مالون دی آلدهید از تکنیکهای الکتروشیمیایی همچون ولتامتری چرخه ای و ولتامتری پالس تفاضلی استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از تصاویر میکروسکوپ الکترونی ثابت می‌کند که پراکندگی نقاط کوانتومی گرافن و کیتوسان بر روی سطح پلی‌آرژینین با موفقیت انجام شده است. الکترود اصلاح شده فعایت الکتریکی مناسبی برای تشخیص مالون دی آلدهید نشان می‌دهد. کمترین حد تعیین مقدار برای مالون دی آلدهید در شرایط pH فیزیولوژیک و پتانسیل حدود 1 ولت نسبت به Ag/AgCl برای سنسور طراحی شده، 94/5 میلی‌مولار محاسبه شد. نتیجه گیری: نتایج نشان می‌دهد که الکترود کربن‌شیشه‌ای اصلاح شده با پلی‌آرژینین/کیتوسان/ نقاط‌کوانتومی‌گرافن، فعالیت الکتریکی خوبی برای الکترواکسیداسیون مالون دی آلدهید نشان می‌دهد که می‌تواند ناشی از اثر هم‌افزایی پلی‌آرژینین، نقاط‌کوانتومی‌گرافن و کیتوسان در ایجاد سایت‌های فعال فراوان برای این منظور باشد.
کلید واژه ها: مالون دی آلدهید، بیومارکر، پلی‌آمینواسید، کیتوسان، نقاط کوانتومی گرافن، نانو حسگر، الکتروشیمی
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها