دوشنبه 28 بهمن 1398
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   فيفرييه 17, 2020
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3802 نفر
  بازدیدهای امروز :1023 بار
  تعداد کل بازدیدها : 633728 بار
   
شماره مجله : 41
سال : 1398
زمان : مرداد و شهریور

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی جذب الکتریکی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در محیط کشت مایع
نویسندگان فارسی محمد رضا نهائی; حسن امینی; اتابک اسودی کرمانی; نیره دیده ور; بهنام امینی; محمد اکبری دیباور;
چکیده فارسی زمینه: همه ی میکروارگانیسم‌ها به دلیل داشتن گروههای سولفات در اسید موکوپلی ساکاریدها و نیز گروههای فسفات یونیزه در فسفولیپیدها و برخی گروه های شیمیایی دیگر دارای بار الکتریکی منفی در سطح خود هستند و از طرفی پژوهش های رو به گسترش در خصوص تأثیر میدان های الکتریکی بر روی زندگی بیولوژیک از اثرات ضد التهابی گرفته تا اثرات کارسینوژن، بستر مناسبی را جهت بررسی این سوال که آیا این میدان ها می توانند موجب جذب یا دفع میکروارگانیسم ها گردند، فراهم می سازد. لذا در این مطالعه جذب الکتریکی استافیلوکوکوس اورئوس در محیط کشت مایع مورد تجسس قرار گرفت. روش‌کار: جهت ایجاد میدان الکتریکی از تانک پلاستیکی استفاده شد که در دو طرف آن الکترود مثبت (کاتد) و الکترود منفی (آند) تعبیه گردید. پس از استریل سازی، تانک تهیه شده با محیط کشت مایع نوترینت براث پر شد و باکتری مورد مطالعه (S.aureus ATCC 29213) در آن کشت گردید و جهت پخش یکسان باکتری در قسمتهای مختلف بوسیله لوپ، مایع درون تانک بهم زده شد. سپس با اتصال به جریان الکتریسیته شارژ مثبت و منفی در دو قطب تانک ایجاد شد. بعد از 24 ساعت از رشد باکتری از مناطق مختلف تانک نمونه برداری شده و نسبت به شمارش باکتری ها از مناطق مختلف نمونه برداری بعمل آمده و در محیط کشت نوترینت آگار کشت گردید. آزمایش فوق سه بار در شرایط یکسان تکرار و میانگین نتایج بدست آمده محاسبه گردید. یافته‌ها: نتایج میانگین شمارش باکتری بر روی نمونه های برداشته شده از مناطق مختلف تانک با میدان های الکتریکی با شدت 20 نیوتن بر کولون، در سه بار آزمایش بعمل آمده نشان داد که تعداد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در سمت الکترود مثبت CFU/ml 103× 2/8، در وسط تانک CFU/ml 103× 2/6 و در سمت الکترود منفی CFU/ml 103× 6/3 بود. نتیجه‌گیری: مقایسه نتایج بدست آمده بر روی تعداد باکتریها در سمت الکترود مثبت، الکترود منفی و وسط تانک نشانگر تأثیر مستقیم این میدان ها در جابجایی و جذب باکتری ها به سمت الکترود مثبت بود.
کلید واژه ها: پتانسیل الکترواستاتیک (پتانسیل زتا)، شارژ سطحی منفی، اختلاف پتانسیل الکتریکی، منبع تغذیه الکتریکی، استافیلوکوکوس اورئوس
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها