دوشنبه 28 بهمن 1398
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   فيفرييه 17, 2020
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3802 نفر
  بازدیدهای امروز :926 بار
  تعداد کل بازدیدها : 633631 بار
   
شماره مجله : 41
سال : 1398
زمان : مرداد و شهریور

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر تبریز از نکروز استخوان فک بدنبال مصرف بیس فسفونات ها در سال ١٣٩٤
نویسندگان فارسی جواد یزدانی; علی مرتضوی; عرفان عباسی;
چکیده فارسی زمینه: بیس فسفونات ها معمولا برای درمان عوارض اسکلتال بیماریهای متاستاتیک استخوان٬ هایپرکلسمی بدنبال بدخیمی و استئوپروز استفاده می شوند. از پیامدهای استفاده از این داروها، استئونکروز استخوان می باشد (Bisphosphonate-associated Osteonecrosis). هدف از این مطالعه تعیین آگاهی دندانپزشکان شهر تبریز-ایران درخصوص نکروز استخوان فک ناشی از مصرف بیس فسفونات ها (BRONJ)Bisphosphonate-Related Osteonecrosis of the Jaw بود. روش کار: این مطالعه توصیفی-مقطعی در سال ١٣٩٤ انجام شد. ٢٧٠ پرسشنامه جهت تعیین آگاهی دندانپزشکان در خصوص BRONJدر بین دندانپزشکان شاغل در شهر تبریز توزیع شد. روایی پرسشنامه توسط ١٠ نفر از اعضا هیات علمی و محققین دانشگاهی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. پس از تکمیل پرسشنامه توسط ١٠ نفر از دندانپزشکان عمومی پایائی پرسشنامه بر اساس آزمون آلفای کرونباخ تعیین و تایید شد. داده های بدست آمده توسط روشهای آماری توصیفی (میانگین و انحراف معیار)، آزمون تی برای گروه های مستقل و آزمون همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. نرم افزار مورد استفاده برای این آزمونها spss ویرایش ١٨ بوده و سطح معنی دار برای P value در این آزمون ها کمتر از ٠٥/٠ تلقی گردید. یافته ها: نتایج ما نشان داد میانگین نمره دندانپزشکان شرکت کننده در خصوص BRONJ ٥٢/٢±٤٧/٨ بود. کمترین نمره ٢ و بیشترین نمره ١٢ بود. رابطه آماری معنی داری بین نمره آگاهی با سن وجود نداشت. خانمها بطور معنی داری آگاهی بیشتری داشتند. نتیجه گیری: بررسی ها نشان داد میزان آگاهی دندانپزشکان تبریز در حد مطلوبی است.
کلید واژه ها: آگاهی، استئونکروز، بیس فسفونات، استئوپروز
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها