چهارشنبه 7 اسفند 1398
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   فيفرييه 26, 2020
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3802 نفر
  بازدیدهای امروز :133 بار
  تعداد کل بازدیدها : 638859 بار
   
شماره مجله : 41
سال : 1398
زمان : مهر و آبان

نوع مقاله تحقیقی
موضوع مطالعه Biochemistry
عنوان فارسی ﻣﻘﺎﻳﺴه پاسخ هورمون رشد و عامل رشد شبه ‌انسولین-1 به دو نوع ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﺎ و ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﺧـﻮن در پسران ورزشکار نوجوان
نویسندگان فارسی سیروس چوبینه; علی اکبرنژاد; وحیدرضا کاکاوند; مرتضی یاری;
چکیده فارسی زمینه: تمرین مقاومتی به‌عنوان موثرترین روش برای افزایش توده عضلانی شناخته شده و محور هورمونی GH-IGF-1 در هر دو دوره کودکی و بزرگسالی برای سلامت سیستم اسکلتی- عضلانی مهم در نظر گرفته شده است. ﻫﺪف از پژوهش ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴه پاسخ هورمون رشد و عامل رشد شبه‌‌انسوبین-1 به دو نوع ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﺎ و ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﺧـﻮن پس از یک جلسه فعالیت ورزشی بود. روش‌کار: ﺑـﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر 36 پسر ژیمناستیک‌کار 10 تا 14 ساله در یک طرح تحقیق نیمه‌تجربی شرکت کردند. آزمودنی‌ها (با میانگین وزن 11/8±11/37 کیلوگرم، قد 58/16±11/145 سانتی‌متر، شاخص توده بدن 77/1±40/17 کیلوگرم بر مترمربع) به‌طور تصادفی به سه گروه 12 نفره تمرین ‌مقاومتی شدت‌بالا، تمرین ‌مقاومتی کم‌شدت همراه با محدودیت‌ جریان ‌خون و کنترل تقسیم شدند. تمرین شامل سه حرکت بازشدن زانو، خم‌شدن آرنج و پرس‌سینه بود. نمونه‌های خونی قبل و نیم ساعت بعد از اجرای تمرین گرفته شد. سنجش مقدار هورمون رشد و فاكتور رشد شبه‌انسوليني-1 به وسيلة روش راديو ايمونواسي و دستگاه گاماكانتر صورت گرفت. از آزمون آماری تی‌ وابسته برای بررسی نتایج درون‌گروهی و از آنالیز واریانس یک‌راهه برای بررسی نتایج بین‌گروهی استفاده شد. یافته‌ها: نتایج درون‌گروهی نشان داد که پس از یک وهله فعالیت ورزشی متغیر GH در هیچ ‌یک از گروه‌های مقاومتی شدت‌بالا (182/0 =P)، مقاومتی انسدادی (195/0 =P) و کنترل (317/0 =P) معنی‌دار نشد، لیکن متغیر IGF-1 تنها در گروه مقاومتی انسدادی (004/0 =P) افزایش معنی‌دار داشت. همچنین نتایج بین‌گروهی نشان داد در مقادیر GH و IGF-1 تفاوت معنی‌داری بین گروه‌ها وجود نداشت (05/0p> ). بحث و نتیجه‌گیری: فعالیت مقاومتی کم‌شدت همراه با مداخله محدودیت جریان ‌خون در مقایسه با فعالیت مقاومتی شدت‌بالا، تاثیر بیشتری در بیان IGF-1 در کودکان ورزشکار داشت، لذا این شیوه تمرینی به جهت سازگاری‌های عضلانی ناشی از محور هورمونی GH-IGF-1، همانند تمرینات مقاومتی شدت‌بالا مناسب بنظر می‌رسد.
کلید واژه‌ها: تمرین ‌مقاومتی، نوجوان، محدودیت جریان خون، هورمون‌رشد، عامل رشد شبه‌انسولین-1
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها