چهارشنبه 7 اسفند 1398
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   فيفرييه 26, 2020
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3802 نفر
  بازدیدهای امروز :94 بار
  تعداد کل بازدیدها : 638820 بار
   
شماره مجله : 41
سال : 1398
زمان : مهر و آبان

نوع مقاله تحقیقی
موضوع مطالعه Biochemistry
عنوان فارسی تاثیر مکمل امگا- 3 و هشت هفته تمرین هوازی منظم بر برخی عوامل التهابی در زنان سالمند چاق
نویسندگان فارسی صابر ساعدموچشی; لطف الله ساعد; ایوب سعیدی; ذکریا وهاب زاده;
چکیده فارسی زمینه: عدم تحرک نقش مهمی در بروز چاقی در جمعیت سالمند دارد. بنابراین، هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرین منظم هوازی و مصرف مکمل امگا- 3 بر سطوح(C-Ractive protein) CRP و IL-6 (انیترلوکین- 6) سرم در زنان سالمند چاق بود. روش کار: در یک مطالعه دو سویه کور، 40 زن چاق (30 BMI≥) با میانگین سنی 42/7±65/61 سال به صورت نمونه‌ی در دسترس انتخاب شده و به طور تصادفی در 4 گروه 10 نفري تمرین، مکمل، تمرین ـ مکمل (ترکیبی) و دارونما (کنترل) قرار داده شدند. آزمودنی‌های گروه‌های مکمل و ترکیبی روزانه 2080 میلی‌گرم امگا- 3، و آزمودنی‌های گروه کنترل نیز از شبه داروی روغن آفتابگردان تولیدی شرکت زکریا به مدت 8 هفته مصرف کردند. برنامه‌ی تمرینی شامل تمرینات هوازی با شدت 45 تا 55 درصد ضربان قلب بیشینه به مدت 8 هفته، 40 دقیقه و 3 جلسه در هفته اجرا شد. نمونه‌هاي خوني آزمودنی‌ها قبل از شروع دوره در وضعيت ناشتا و 24 ساعت پس از اتمام تمرینات جمع‌آوري شدند. تحلیل داده‌ها توسط آزمون تی همبسته و آناليز واريانس دو‌راهه با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 16 انجام گردید. یافته ها: نتایج آزمون آماری نشان داد که غلظت IL-6 و CRP در گروه‌های تمرین همراه با مصرف مکمل کاهش معناداری پیدا کرد (05/0 >P). نتیجه گیری: بر طبق نتايج پژوهش حاضر، انجام 8 هفته تمرین هوازی به همراه مصرف مکمل امگا- 3 سبب بهبود وضعیت التهابی بدن ناشی از تمرین هوازی در ترکیب با مکمل امگا- 3 شد.
کلید واژه ها: زنان سالمند چاق، تمرین هوازی، اسید چرب امگا- 3، IL-6،CRP
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها