سه شنبه 26 شهريور 1398
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   سبتمبر 17, 2019
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3376 نفر
  بازدیدهای امروز :335 بار
  تعداد کل بازدیدها : 508923 بار
   
شماره مجله : 41
سال : 1398
زمان : مهر و آبان

نوع مقاله تحقیقی
موضوع مطالعه Biochemistry
عنوان فارسی تاثیر دوره‌های ریکاوری مختلف طی یک جلسه تمرین تناوبی شدید بر برخی عوامل هماتولوژی و آسیب عضلانی مردان فعال
نویسندگان فارسی علی قاسمی کهریزسنگی; حسن فایضی; محسن اکبرپور;
چکیده فارسی زمینه: دوره‌های ریکاوری در حین تمرینات شدید باعث تغییراتی در جریان خون، مانند عوامل هماتولوژی و آسیب عضلانی می‌شود. هدف از تحقيق حاضر بررسي ریکاوری‌های مختلف در یک جلسه تمرین تناوبی وامانده ساز شدید بر تغییرات مقادیر پلاکت، گلبول سفید خون و کراتین کیناز سرم قبل، بلافاصله و دو ساعت پس از اتمام تمرین در مردان سالم فعال بود. روش کار: تعداد 24 نفر مرد سالم فعال (سن: 57/1±70/21، وزن: 75/11±41/68، درصد چربی: 11/6±93/15و 87/5±83/41 :xam2VO) انتخاب و به روش تصادفی در سه گروه هشت نفره شامل: گروه ریکاوری غیر‌فعال کنترل، ریکاوری فعال هوازی و کشش PNF مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه‌هاي خوني در سه مرحله زمانی پيش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری از سیاهرگ بازوئی جمع‌آوري شد. براي سنجش گلبول‌های سفید و پلاکت خون از روش فلوسایتومتری و دستگاه Mindray BC-5800 و جهت سنجش کراتین کیناز سرم از روش الایزا استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق از آزمون آماري تحليل واريانس با اندازه‌گیری‌های مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معناداری ۰۵/۰ α= استفاده شد. نتایج: نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر، تفاوت معني‌داري براي تعداد گلبول‌های سفید، پلاکت خون و کراتین کیناز سرم در دوره‌های مختلف تمرینی پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری نشان داد (۰۰۱/۰ >p). نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی حاکی از تفاوت معنی‌دار در گروه کنترل بین مرحله پس‌آزمون و پیگیری ( ۰۵/۰ >p)، در گروه PNF بین مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون و پس‌آزمون با پیگیری (۰۵/۰ >p) و در گروه هوازی بین مراحل پیش‌آزمون با پس‌آزمون (۰۰۱/۰ >p) و پس‌آزمون با پیگیری (۰۱/۰ >p) بود. همچنین نتایج آزمون بونفرونی میزان کراتین کیناز سرم تفاوت معنی¬داری بین مرحله پیش آزمون و پس آزمون(۰۱/۰>p) در گروه کنترل، بین پیش آزمون و پس آزمون(۰۵/۰>p) و پس‌آزمون و پیگیری (۰۱/۰ >p) در گروه PNFوجود داشت. نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاکی از عدم تاثیر ریکاوری هوازی و کششی PNF در فواصل استراحتی در یک جلسه تمرین HIT روی پلاکت، گلبول سفید خون و کراتین‌ کیناز می‌باشد، اما باعث تغییر مقادیر در قبل و بعد از تمرین در هر گروه می‌شود. بنابراین نوع ریکاوری فعال و غیرفعال مزیتی جهت تغییر در برخی مقادیر هماتولوژیک و آسیب عضلانی پس از یک جلسه تمرین شدید ندارد.
کليد واژه ها: کششی PNF ، تمرین تناوبی شدید ، پلاکت، گلبول سفید، کراتین کیناز، مردان فعال
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها