يکشنبه 4 اسفند 1398
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   فيفرييه 23, 2020
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3802 نفر
  بازدیدهای امروز :292 بار
  تعداد کل بازدیدها : 637287 بار
   
شماره مجله : 41
سال : 1398
زمان : بهمن و اسفند

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی تاثیر یک دوره فعالیت ورزشی با شدت متوسط (MI) بر سطوح سرمی لپتین، لاکتات خون، نیم‌رخ لیپیدی و عملکرد ریوی در مردان چاق غیرفعال
نویسندگان فارسی بختیار ترتیبیان; حسام شریفی; بهمن ابراهیمی ترکمانی;
چکیده فارسی زمینه: بافت چربی از طریق تولید و ترشح آدیپوکین‌هایی هم‌چون لپتین نقش مهمی در اختلال عملکرد ریوی دارد. بدین منظور هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ۱۲ هفته فعالیت ورزشی با شدت متوسط بر غلظت‌های لپتین، نیم‌رخ لیپیدی و کارکرد ریوی در مردان چاق غیرفعال بود. روش کار: این تحقیق از نوع تحقیقات نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون بود. ۲۲ مرد چاق غیرفعال (18تا30سال) به صورت داوطلبانه در تحقیق حاضر شرکت کردند و سپس به صورت تصادفی به دو گروه کنترل (۱۱نفر) و تمرین (۱۱نفر) تقسیم شدند. آزمودنی‌های گروه تمرین ۱۲ هفته فعالیت ورزشی با شدت متوسط را انجام دادند. نمونه‌هاي خوني در شرايط پایه و پس از 12 هفته تمرينات هوازي از ورید بازویی جمع‌آوري گرديد. سطوح سرمی لپتين و نیم‌رخ لیپیدی و عملکرد ریوی قبل و بعد از برنامه تمرینی اندازه‌گیری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری تی جفت شده، تی مستقل، ضريب همبستگی در سطح معنی‌داری 05/0 >p استفاده شد. یافته‌ها: نتایج تحقیق حاضر نشان داد پس از 12 هفته فعالیت ورزشی با شدت متوسط ميانگين غلظت‌های تري‌گليسيريد (001/0 =p)، کلسترول (001/0 =p)،‌ لپتین (001/0 =p)، (001/0 =p) LDL و (01/0 =p) VLDL در مقايسه با شرايط پايه کاهش و (001/0 =p)HDL افزایش معني‌داري یافت. هم‌چنین از شاخص‌های عملکرد ریوی (0۲۲/0 =p)FVC و (02/0 =p)MVV افزایش معنی‌داری نشان دادند. نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان داد 12 هفته فعاليت ورزشی با شدت متوسط (MI)، تغييرات برجسته‌اي در نیم‌رخ لیپیدی و شاخص‌های بیوشیمیایی چاقي و عملکرد ریوی در مردان چاق غیرفعال بوجود مي‌آورد.
کلید واژه ها: لپتین،‌ نیم‌رخ چربی، فعالیت بدنی،‌ عملکرد ریوی، چاقی
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها