يکشنبه 4 اسفند 1398
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   فيفرييه 23, 2020
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3802 نفر
  بازدیدهای امروز :223 بار
  تعداد کل بازدیدها : 637218 بار
   
شماره مجله : 41
سال : 1398
زمان : بهمن و اسفند

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی تاثیر پر کردن کاف لوله تراشه به‌وسیله لیدوکائین با دو غلظت 2% و 4% بر فراوانی سرفه و شدت گلودرد بعد از جراحی و مقایسه با گروه شاهد
نویسندگان فارسی غلامرضا خليلی; زهرا رضا پوران قهفرخی; سید تقی هاشمی;
چکیده فارسی زمینه: عوارض شایع اینتوباسیون سرفه و گلودرد بعد از عمل می‌باشد که سبب افزایش عوارض و نارضایتی بیماران می‌شود، لذا یافتن راه درمان این عارضه امری ضروری است. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تزریق لیدوکائین با دو غلظت متفاوت (2% و 4%) در کاف لوله تراشه بر سرفه و گلودرد بعد از عمل جراحی و مقایسه با گروه شاهد (نرمال‌سالین) می‌باشد. روش‌کار: این مطالعه بر روی 96 بیمار کاندید جراحی انجام گرفت (32 نفر در هر گروه). بیماران به‌صورت تصادفی در سه گروه (2 الی 5 سی‌سی لیدوکائین 2%، لیدوکائین 4% و نرمال‌سالین) قرار گرفتند و داروهای مورد نظر در کاف لوله تراشه قبل از عمل تجویز شد و علائم حیاتی، شدت گلودرد و فراوانی سرفه در بیماران ثبت شد. آزمون‌های کای‌اسکویر و ANOVA جهت مقایسه داده‌ها استفاده شد. یافته‌ها: میانگین نمره درد در ریکاوری و 24 ساعت پس از اکستوباسیون در گروه لیدوکائین 4% کمترین میزان بوده و در گروه نرمال‌سالین بیشترین میزان به دست آمد (002/0=P و 019/0=P). فراوانی وجود سرفه در ساعت 12 و 24 در گروه لیدوکائین 4% کمترین (به ترتیب 2/6 % و صفر) و گروه نرمال‌سالین بیشترین (به ترتیب 5/37 % و 25%) بود (به ترتیب 003/0=P و 007/0=P). نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه ما نشان داد که فراوانی سرفه و میانگین درد در بیماران دریافت کننده لیدوکائین 4% به‌صورت معناداری نسبت به گروه 2 % و نرمال‌سالین بهتر می‌باشد و هم‌چنین هیچ‌گونه عوارض دیگر از جمله تغییرات همودینامیک در بیماران سه گروه مورد مطالعه دیده نشد.
کلیدواژه‌ها: لیدوکائین، اکستوباسیون، سرفه، گلودرد، کاف لوله تراشه، عوارض پس از جراحی
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها