يکشنبه 4 اسفند 1398
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   فيفرييه 23, 2020
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3802 نفر
  بازدیدهای امروز :304 بار
  تعداد کل بازدیدها : 637299 بار
   
شماره مجله : 41
سال : 1398
زمان : بهمن و اسفند

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی تأثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی و ترکیبی بر آیریزین، برخی شاخص‌های گلایسمیک و نسبت توده احشایی به عضلات بدن زنان چاق غیرفعال
نویسندگان فارسی وحید ساری صراف; سعید نیکوخصلت; زهرا نیکنام;
چکیده فارسی زمینه: آیریزین مایوکاین جدیدی است که در متابولیسم چربی‌ها نقش ایفا می‌کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تغییرات آیریزین و برخی شاخص‌های گلایسمیک و نسبت توده احشایی به عضلات بدن زنان چاق غیرفعال پس از هشت هفته تمرینات مقاومتی و ترکیبی می‌باشد. روش کار: نمونه آماری مطالعه حاضرکه به‌صورت نیمه‌تجربی است از 23 زن چاق (میانگین سنی 6±37 سال، میانگین قدی04/0±55/1 متر و میانگین شاخص توده بدنی 29/0±35) تشکیل شد که به طور تصادفی در دو گروه (12 نفر مقاومتی و 11 نفر ترکیبی) به مدت هشت هفته قرار گرفتند. قبل و پس از اعمال مداخله‌های پژوهشی، سطوح آیریزین و انسولین به روش الایزا، گلوکز ناشتا، مقاومت انسولینی با شاخص HOMA-IR و نسبت توده احشایی به عضلات بدن مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت داده‌ها با استفاده از روش آماری آنوای دوراهه ارزیابی شدند. یافته‌ها: گلوکز در گروه تمرینی مقاومتی و آیریزین در هر دو گروه تمرینی کاهش معناداری داشت ، اما پس از 8 هفته، اختلاف معنی‌داری در گلوکز ناشتا، انسولین، مقاومت انسولینی و آیریزین در بین گروه‌ها مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: احتمالا در زنان چاق مقاومت به آیریزین باعث بالا بودن آیریزین در ابتدای مطالعه بوده است که پس از یک دوره تمرینات، مقاومت کاسته شد. هم‌چنین بهبود در دیگر مکانیسم‌های درگیر در سوخت و ساز نیز می‌تواند دلیلی بر کاهش نقش جبرانی آیریزین در انتهای دوره باشد.
کلید واژه‌ها: آیریزین، تمرینات مقاومتی، تمرینات ترکیبی، چاقی، زنان.
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها