يکشنبه 4 اسفند 1398
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   فيفرييه 23, 2020
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3802 نفر
  بازدیدهای امروز :231 بار
  تعداد کل بازدیدها : 637226 بار
   
شماره مجله : 41
سال : 1398
زمان : بهمن و اسفند

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی بررسی همراهی پلی‌مورفیسم‌های rs46522 در ژن UBE2Z و rs7903146 در ژن TCF7L2 با دیابت نوع دو در جمعیت عرب استان خوزستان: مطالعه‌ی مورد-شاهدی
نویسندگان فارسی سناء شفیدل‌پور; علی‌محمد فروغمند; مهرنوش ذاکرکیش; مهدی پورمهدی بروجنی;
چکیده فارسی زمینه: بروز دیابت نوع 2 تحت تاثیر تعامل عوامل وراثتی با عوامل محیطی است. تاکنون حدود 60 لوکوس ژنتیکی مرتبط با این بیماری شناسایی شده است که در این میان ژن TCF7L2 از بیشترین اهمیت برخوردار است. یکی از لوکوس‌های تحت تاثیر ژن TCF7L2 که همراهی آن نیز با دیابت نوع 2 اخیرا مشخص شده است، لوکوس دربردارنده‌ی ژن (Ubiquitin Conjugating Enzyme E2Z), UBE2Zمی‌باشد. در این مطالعه به بررسی همراهی پلی‌مورفیسم‌های rs7903146 در ژن TCF7L2 و rs46522 در ژن UBE2Z با دیابت نوع 2 در جمعیتی از اقوام عرب استان خوزستان پرداخته شد. روش‌کار: تعداد 100 نمونه‌ی بیمار و 97 نمونه‌ی کنترل از جمعیت عرب ساکن استان خوزستان جمع‌آوری شد. تعیین ژنوتیپ این افراد با روش PCR-RFLP (Polymerase Chain Reaction- Restriction Fragment Length Polymorphism) صورت گرفته و با توالی‌یابی مستقیم تایید شد. آنالیزهای آماری بوسیله نرم‌افزار SPSS (نسخه16.0) انجام شد. تست χ2 و رگرسیون لاجستیک برای مقایسه نسبت‌های ژنوتیپی و آللی استفاده شد. نتيجه¬گیری: در بررسی rs7903146 با مبنا قرار دادن ژنوتیپ TT، مقدار OR برای ژنوتیپ‌های CC و CT به ترتیب برابر با 75/1 (28/0=p، 88/4 – 63/0، CI 95%) و 94/0 (84/0=p، 79/1 – 49/0، CI 95%) بدست آمد. برای rs46522 با مبنا قرار دادن ژنوتیپ CC، مقدار OR برای ژنوتیپ‌های TT و TC به ترتیب برابر با 41/1 (45/0=p، 42/3 - 58/0، CI 95%) و 22/1 (54/0=p، 35/2- 64/0، CI 95%) محاسبه شد. در مطالعه‌ی هر دو واریانت تفاوت معناداری بین فراوانی ژنوتیپی و اللی گروه کنترل و بیمار مشاهده نشد. این مطالعه همراهی واریانت‌های rs46522 و rs790314 با دیابت نوع 2 در جمعیت مورد مطالعه را تایید نکرد.
کلید واژه‌ها: دیابت نوع 2، خوزستان، TCF7L2، rs790314، UBE2Z، rs46522
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها