يکشنبه 4 اسفند 1398
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   فيفرييه 23, 2020
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3802 نفر
  بازدیدهای امروز :333 بار
  تعداد کل بازدیدها : 637328 بار
   
شماره مجله : 41
سال : 1398
زمان : بهمن و اسفند

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی تاثیر 8 هفته تمرین هوازی توام با ارتفاع متناوب شبیه‌سازی شده بر مارکر آسیب لیپیدی و ظرفیت آنتی‌اکسیدان تام در موش‌های صحرایی
نویسندگان فارسی حسن فرهادی; سهیلا رحیمی فردین; معرفت سیاه‌کوهیان; پوران کریمی;
چکیده فارسی زمینه: فشار اکسایشی تعادل ردوکس را مختل و موجب بروز بیماری‌های مختلف می‌شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در شرایط هیپوکسی متناوب بر آسیب لیپیدی و ظرفیت آنتی‌اکسیدان تام در موش‌های صحرایی بود. روش‌کار: تعداد 40 سر موش صحرايي با میانگین وزني20±220 گرم، به طور تصادفي در 4 گروه 10 تایی: کنترل (C)، هیپوکسی (H)، تمرین (T)، تمرين توام با هیپوکسی (T+H) تقسيم‌بندی شدند. شرایط هیپوکسی، متناوب و نورموباریک و شرایط تمرین هوازي سرعت 26-22 متر در دقیقه با شيب 6 درجه نوارگردان به مدت 8 هفته و 5 جلسه در هفته طراحی شد. نمونه‌های خونی جهت اندازه‌گیری میزان پلاسمایی مالون‌دی‌آلدئید (MDA) و ظرفیت آنتی‌اکسیدان تام (TAC) گرفته شد. داده‌ها با روش آماری Anovaیکراهه با آزمون تعقیبی توکی در سطح معنی‌داری 05/0 تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد شاخص MDA درگروه تمرین در مقایسه با سایر گروه‌ها کاهش معنی‌داری داشت (001/0 =, P634/19F= ) ولی بین گروه C با H (984/0 =P) C با ترکیب T+H (997/0 =P) و H با ترکیب T+H (824/0 =P) تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. هم‌چنین ظرفیت TAC، درگروه تمرین در مقایسه با سایر گروه‌ها افزایش معنی‌داری داشت (001/0 = ,P388/7F= ). ولی بین گروه C با H (368/0 =P) C با ترکیب T+H (996/0 =P) و H با ترکیب T+H (837/0 =P) تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد فعالیت ورزشی هوازی به تنهایی، نسبت به فعالیت هوازی در شرایط هیپوکسی به کاهش پراکسیداسیون لیپید منجر می‌شود و از فشار اکسایشی بیشتر جلوگیری می‌کند.
کلید واژه‌ها: هیپوکسی متناوب، آسیب لیپیدی، فعالیت هوازی، ظرفیت آنتی‌اکسیدان تام
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها