يکشنبه 4 اسفند 1398
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   فيفرييه 23, 2020
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3802 نفر
  بازدیدهای امروز :245 بار
  تعداد کل بازدیدها : 637240 بار
   
شماره مجله : 41
سال : 1398
زمان : بهمن و اسفند

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی خیلی شدید بر بیان ژن NRF-1,2 و Tfam عضله کند انقباض رت‌های مبتلا به انفارکتوس میوکارد
نویسندگان فارسی مهران قهرمانی; سارا کربلایی‌فر;
چکیده فارسی زمینه: یکی از عوارض انفارکتوس میوکارد تغییر فنوتیپ عضلات اسکلتی کند به تند انقباض در اثر کاهش تراکم میتوکندری می‌باشد. بیوژنز میتوکندریایی با ایجاد و افزایش تراکم میتوکندری می‌تواند این عوارض را به حداقل برساند. NRF-1,2 و هم‌چنین Tfam از پروتئین‌های موثر بر بیوژنز میتوکندریایی بوده که با تنظیم DNA میتوکندری در هسته بیوژنز میتوکندریایی را القا می‌کنند. لذا هدف از این پژوهش بررسی تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی با شدت بالا بر مقادیر بیان ژن‌هایNRF-1,2 و Tfam عضله کند انقباض در رت‌های مبتلا به انفارکتوس میوکارد بود. روش‌کار: در این پژوهش آزمایشگاهی و به روش تجربی 12 رت نر نژاد ویستار 10 هفته‌ای مبتلا به انفارکتوس میوکارد در دو گروه تجربی (30 دقیقه دویدن تناوبی روی تردمیل شامل 4 دقیقه دویدن با شدت 85-90 درصد VO2max و دو دقیقه بازیافت فعال با شدت 50-60 درصد VO2max سه روز در هفته و به مدت هشت هفته) و کنترل (بدون تمرین) قرار گرفتند. بیان ژن‌هایNRF-1,2 و Tfam به‌عنوان عوامل موثر پایین دستی بیوژنز میتوکندریایی مورد بررسی قرار گرفت. داده‌ها با آزمون آماری تی مستقل و با استفاده از spss18 تجزیه و تحلیل شد (05/0≥α). یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد بیان ژنNRF-1 و NRF-2 وTfam به طور معناداری افزایش یافت (در همه موارد. 001/0P=) نتیجه‌گیری: به طور کلی هشت هفته تمرین تناوبی با شدت بالا با تاثیر بر ژن‌های NRF-1,2 و Tfam بیوژنز میتوکندریایی را در عضلات کند انقباض رت‌های مبتلا به انفارکتوس میوکارد افزایش می‌دهد.
کلیدواژه‌ها: بیان ژن، NRF-1,2، Tfam.
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها