يکشنبه 4 اسفند 1398
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   فيفرييه 23, 2020
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3802 نفر
  بازدیدهای امروز :289 بار
  تعداد کل بازدیدها : 637284 بار
   
شماره مجله : 41
سال : 1398
زمان : بهمن و اسفند

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی مقایسه تاثیر دهانشویه کلرهگزیدین با دهانشویه گیاهی سینامول در پیشگیری از پنومونی مرتبط با ونتیلاتور
نویسندگان فارسی سید تقی هاشمی; بابک علی کیایی; محمدعلی فلاح مدواری; فاطمه کریمی; ابوالفضل فلاح مدواری;
چکیده فارسی زمینه: پنوموني مرتبط با ونتيلاتور (VAP) يک عفونت شايع در بخش مراقبت ويژه (ICU) است که با افزايش عوارض و مرگ‌و‌مير همراه است. اين مطالعه با هدف مقایسه تاثیر دهانشویه کلرهگزیدین با دهانشویه سینامول در پیشگیری از VAP در بیماران بستری در ICU طراحی شد. روش‌کار: تعداد 86 نفر از بيماران بستري در بخش ICU به دو گروه 43 نفره تقسیم شدند. گروه اول تحت مراقبت و شستشوي دهان با استفاده از دهانشویه کلرهگزیدین 2/0٪ و گروه دوم تحت مراقبت و شستشوي دهان با استفاده از دهانشویه گیاهی سینامول قرار گرفتند. فراوانی و زمان بروز پنوموني وابسته به ونتيلاتور در این دو گروه باهم مقایسه شد. یافته‌ها: گروه‌های تحت درمان با سینامول و کلرهگزیدین ازنظر عوامل دموگرافیک اختلاف معناداری نداشتند (05/0>P). در گروه سینامول 25 نفر (13/58٪) و در گروه کلرهگزیدین 27 نفر (79/62٪) دچار پنومونی شدند. در فراوانی بروز پنوموني وابسته به ونتیلاتور در دو گروه تحت مطالعه اختلافی یافت نگردید (826/0=P). در گروه سینامول 32٪ قبل از روز پنجم و 68٪ پس از روز پنجم دچار پنومونی شده و در گروه کلرهگزیدین 22/22٪ قبل از روز پنجم و 77/77٪ پس از روز پنجم دچار پنومونی شدند. زمان بروز پنوموني در بیمارانی که به پنومونی وابسته به ونتیلاتور مبتلا می‌شوند هم در دو گروه تحت مطالعه اختلاف معناداری نداشت (536/0=P). نتیجه‌گیری: دهانشویه کلرهگزیدین با دهانشویه سینامول در پیشگیری از پنومونی مرتبط با ونتیلاتور در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه، هيچ ارجحيتي بر يکديگر در زمان بروز و کاهش ميزان بروز پنوموني ندارند.
کلید واژه‌ها: کلرهگزيدين؛ سینامول؛ پنوموني وابسته به ونتيلاتور؛ دهانشویه
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها