يکشنبه 4 اسفند 1398
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   فيفرييه 23, 2020
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3802 نفر
  بازدیدهای امروز :303 بار
  تعداد کل بازدیدها : 637298 بار
   
شماره مجله : 41
سال : 1398
زمان : بهمن و اسفند

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی ارزیابی الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در باکتری‌های استافیلوکوکوس ارئوس جدا شده از عفونت‌های ادراری زنان مراجعه کننده به مرکز آموزشی و درمانی شهید بهشتی شهرستان مراغه در سال 1395
نویسندگان فارسی زهرا یاری; سامان مهدوی; شیوا خیاطی; رقیه قربانی; علی‌رضا عیسی‌زاده;
چکیده فارسی زمینه: باکتری استافیلوکوکوس ارئوس یکی از عوامل مهم در ایجاد عفونت‌هاي بیمارستانی به شمار می‌رود. امروزه مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌ها به دلیل مصرف بیش از حد، در حال افزایش می‌باشد و این مساله موجب نگرانی در سرتاسر جهان شده است. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در باکتری‌های استافیلوکوکوس ارئوس جدا شده از نمونه‌های عفونت ادراری در زنان مراجعه کننده به مرکز آموزشی و درمانی شهید بهشتی شهرستان مراغه بود. روش‌کار: در این مطالعه مقطعی-توصیفی، 100 جدایه استافیلوکوکوس ارئوس جدا شده از بیماران سرپایی مبتلا به عفونت‌های دستگاه ادراری مراجعه کننده به مرکز آموزشی و درمانی شهید بهشتی شهرستان مراغه مورد بررسی قرار گرفت. پس از انجام آزمایش‌های بیوشیمیایی جهت شناسایی باکتری، با تکثیر ژن ترمونوکلئاز اختصاصی گونه (nuc) به روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) به عنوان استافیلوکوکوس ارئوس شناسایی شدند. جهت تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی جدایه‌های استافیلوکوکوس ارئوس از روش کربی‌بوئر استفاده شد. یافته‌ها: بیشترین مقاومت جدایه‌های استافیلوکوکوس ارئوس مورد آزمایش به‌ترتیب در برابر آنتی‌بیوتیک‌های متی‌سیلین (96%)، پنی‌سیلین (96%) و سفکسیم (92%) مشاهده شد. بیشترین حساسیت جدایه‌های استافیلوکوکوس ارئوس در برابر آنتی‌بیوتیک کوتریموکسازول (84%) مشاهده شد. نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این تحقیق، مقاومت بالاي آنتی‌بیوتیکی را در جدایه‌هاي بیمارستانی استافیلوکوکوس ارئوس نشان می‌دهد. بنابراین به منظور جلوگیري از افزایش مقاومت نسبت به آنتی‌بیوتیک‌هاي رایج باید از تجویز بدون نسخه و استفاده غیرضروري از آنتی‌بیوتیک‌هاي در دسترس اجتناب نمود.
کلید واژه‌ها: استافیلوکوکوس ارئوس، عفونت‌های ادراری، مقاومت آنتی‌بیوتیکی، مراغه
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها