يکشنبه 10 فروردين 1399
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   مارس 29, 2020
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3812 نفر
  بازدیدهای امروز :339 بار
  تعداد کل بازدیدها : 659620 بار
   
شماره مجله : 42
سال : 1399
زمان : فروردين و ارديبهشت

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی ارزیابی پارامتر های میکروبی و فیزیکوشیمیایی آب استخرهای شنای سرپوشیده آبیاران و لاله شهر همدان در سال 1394
نویسندگان فارسی مهدی امامی; سهیل سبحان اردکانی;
چکیده فارسی زمینه: از آن‌جا که آلودگی آب استخرهای شنا به ‌عنوان یکی از پرطرفدارترین و جذاب‌ترین مراکز ورزشی در تامین سلامت جسمی و روانی انسان می‌تواند منجر به انتقال بیماری‌های مختلف به مراجعه‌کنندگان ‌شود. این پژوهش با هدف ارزیابی پارامترهای میکروبی و فیزیکوشیمیایی آب استخرهای شنای سرپوشیده آبیاران و لاله به‌ عنوان پر مراجعه‌ترین استخرهای عمومی شهر همدان در سال 1394 انجام یافت. روش‌کار: در این مطالعه توصیفی-مقطعی، پس از جمع¬آوری 54 نمونه آب از قسمت‌های کم‌عمق، متوسط و عمیق 2 استخر سرپوشیده آبیاران و لاله به ‌روش استاندارد و قرائت پارامترهای دما، pH، کدورت و کلر آزاد باقیمانده در محل، نمونه‌ها در آزمایشگاه از نظر آلودگی‌های باکتریایی با محیط کشت‌های اختصاصی بررسی شدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که میانگین مقادیر/غلظت دما، pH و کلر آزاد باقیمانده در %100 نمونه‌های آب مورد مطالعه کمتر از حد مجاز بود. همچنین میانگین مقادیر کدورت در %100 نمونه‌های آب مربوط به هر دو استخر از حد مجاز بیش‌تر بود. از طرفی %100 نمونه‌های آب برداشت شده از استخرها از نظر آلودگی میکروبی به سودوموناس آئروژینوزا و استافیلوکوکوس اورئوس در حد مجاز بود و از این بابت مخاطره‌ای متوجه شناگران نبوده است. در صورتی ‌که در هر دو استخر %100 و %33/33 نمونه‌های آب برداشت شده به‌ ترتیب از نظر کلی ‌فرم کل و کلی‌ فرم مدفوعی آلوده بوده و برای شناگران مخاطره‌آمیز بود. نتيجه گیری: با توجه به این‌که مقادیر کدورت و باکتری‌های کلی‌فرم در آب استخرهاي شنای مورد مطالعه در شهر همدان بیش‌تر از حد استاندارد بود، نسبت به کنترل کیفی آب استخرها توصیه می‌شود.
کلید واژه‌ها: کنترل کیفی آب، پارامتر میکروبی، پارامتر فیزیکو-شیمیایی، استخر شنای عمومی، همدان
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها