يکشنبه 10 فروردين 1399
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   مارس 29, 2020
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3812 نفر
  بازدیدهای امروز :300 بار
  تعداد کل بازدیدها : 659581 بار
   
شماره مجله : 42
سال : 1399
زمان : فروردين و ارديبهشت

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی تاثیر 12 هفته تمرین ائروبیک در آب بر عملکرد و ساختار قلب زنان دیابتی نوع 2 مبتلا به نارسایی قلبی
نویسندگان فارسی رامین امیرساسان; جواد وکیلی; رضوانیه صالحی; مریم اکبری;
چکیده فارسی زمینه: دیابت ملیتوس یکی از مشکلات تهدید کننده سلامتی است که شیوع روزافزون آن با عوارض قلبی- عروقی همراه می‌باشد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر 12 هفته تمرین آئروبیک در آب بر عملکرد و ساختار قلب زنان دیابتی نوع 2 مبتلا به نارسایی قلبی مراجعه کننده به مرکز درمانی شهید مدنی تبریز می‌باشد. روش‌کار: در یک طرح تحقیقی نیمه‌تجربی از بین زنان دیابتی نوع 2 در محدوده سنی 45 تا 65 سال مراجعه کننده به مرکز درمانی شهید مدنی تبریز 32 نفر بصورت داوطلبانه انتخاب و در یکی از دو گروه تمرین در آب (16 =n) یا گروه کنترل (16 =n) قرار گرفتند. گروه تمرین در آب 3 جلسه در هفته به مدت 12 هفته تمرینات ائروبیک را در داخل آب با شدت درک فشار 5-8 به مدت 60 دقیقه اجرا کردند و گروه کنترل روند طبیعی فعالیت‌های روزمره را دنبال کردند. شاخص‌های دیابتی شامل قند خون ناشتا (Fasting Blood Sugar)، انسولین، مقاومت به انسولین، هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c) و عملکرد دیاستولی شامل A Velocity (AV)، E Velocity (EV)، نسبت E بهA (E/A)، Deceleration Time (DT)، عملکرد سیستولی شامل Ejection Fraction (EF)، توده بدن چپ (Left Ventricular Mass)، systolic pressure (SP)، diastolic pressure (DP) و ضربان قلب استراحتی (RHR) 48 ساعت قبل و بعد از دوره 12 هفته‌ای تمرین از آزمودنی‌ها اخذ شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون کلموگروف اسمیرنف، تی مستقل در سطح معنی‌داری 05/0=α استفاده شد. یافته‌ها: نتایج این تحقیق نشان داد که در شاخص‌های قند خون ناشتا (006/0=P)، هموگلوبین گلیکوزیله (012/0=P)، AV (002/0=P)، SP (042/0=P) و RHR (035/0=P) کاهش معنی‌دار و در شاخص‌های EV (034/0=P)، EF (002/0=P)، LVM (000/0=P) افزایش معنی‌داری در گروه تمرین در آب نسبت به گروه کنترل مشاهده شد. اما این تغییرات در شاخص DT، EA و DP بین دو گروه معنی‌دار نبود. نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان داد که انجام فعالیت‌های ورزشی در داخل آب با توجه به ماهیت هوازی و مقاومتی این تمرینات می‌تواند در بهبود عملکرد قلبی بیماران دیابتی مبتلا به نارسایی قلبی تأثیرگذار باشد.
کلیدواژه‌ها: دیابت، فعالیت ورزشی هوازی، تمرین در آب، نارسایی قلبی، عوامل خطرزای قلبی- عروقی
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها