يکشنبه 10 فروردين 1399
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   مارس 29, 2020
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3812 نفر
  بازدیدهای امروز :249 بار
  تعداد کل بازدیدها : 659530 بار
   
شماره مجله : 42
سال : 1399
زمان : فروردين و ارديبهشت

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی تاثیر تمرینات منتخب بر درد، خستگی و عملکرد جسمانی بیماران مزمن کلیوی
نویسندگان فارسی مهرداد باستانی; غلامعلی قاسمی; مرتضی صادقی;
چکیده فارسی زمینه: بیماران مبتلا به نارسایی کلیه در اثر فرآیند درمان همودیالیز و فقر حرکتی دچار محدودیت‌های فیزیکی و فیزیولوژیکی می‌شوند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر تمرینات منتخب ثبات مرکزی بر درد، خستگی و عملکرد جسمانی بیماران سالمند همودیالیزی انجام شد. روش‌کار: در این مطالعه نیمه‌تجربی تعداد 30 بیمار مرد همودیالیزی با میانگین سنی 51/624/62 سال، سابقه دیالیز 44/184/29 ماه و سه بار دیالیز در هفته به صورت در دسترس و هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه تجربی (15) و کنترل (15) قرار گرفتند. متغیرهای درد، خستگی و عملکرد جسمانی بیماران قبل و بعد از دورۀ تمرینی به ترتیب توسط پرسش‌نامه VAS، پرسش‌نامه FSS و آزمون دو دقیقه ای راه رفتن، اندازه‌گیری شد. بیماران گروه تجربی به مدت 6 هفته، هرهفته سه جلسه 45 دقیقه‌ای تمرینات تعدیل شدۀ ثبات مرکزی را انجام دادند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، روش آماری تحلیل واریانس برای اندازه‌های تکراری در سطح معناداری (05/0>P) مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد که تغییرات و تعامل در هر سه متغیر درد (61/24=F، 001/0=P)، خستگی (03/41 =F، 001/0=P) و عملکرد جسمانی (07/83=F، 001/0=P) در پس‌آزمون نسبت به پیش‌آزمون در گروه تجربی معنادار بود، هم‌چنین در گروه تجربی، در مقایسه با گروه کنترل بهبود معناداری در درد، خستگی و عملکرد جسمانی مشاهده شد (05/0>P). نتیجه‌گیری: باتوجه به محدودیت‌های حرکتی و تشدید مشکلات بیماران در راهبرد‌های ورزشی متکی به اندام تحتانی، تمرینات منتخب ثبات مرکزی گزینه موثر و مناسبی برای بهبود درد، خستگی و عملکردجسمانی سالمندان همودیالیزی بود که می‌تواند در غالب یکی از راهبردهای غیردارویی مورد استفاده درمانگران و کادرمراقبتی این بیماران قرار گیرد.
کلیدواژه‌ها: تمرینات ثبات مرکزی، همودیالیز، درد، خستگی، عملکرد جسمانی
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها