يکشنبه 10 فروردين 1399
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   مارس 29, 2020
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3812 نفر
  بازدیدهای امروز :324 بار
  تعداد کل بازدیدها : 659605 بار
   
شماره مجله : 42
سال : 1399
زمان : فروردين و ارديبهشت

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی ارزیابی فراوانی ژن‌های agr و تعیین الگوی مقاومت دارویی در سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه‌های بالینی در بیمارستان‌های تبریز در سال 96
نویسندگان فارسی ابوالفضل جعفری ثالث; یاشار باقری‌زاده توکلی; افسون شريعت;
چکیده فارسی زمینه: استافیلوکوکوس اورئوس پاتوژن اصلی در ایجاد عفونت‌هاي بیمارستانی می‌باشد. سیستم تنظیم کننده کمکی ژن (accessory gene regulator, agr) در استافیلوکوکوس اورئوس بیان ژن‌های کد کننده فاکتورهای بیماری‌زای خارج سلولی را کنترل می‌نماید. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی ژن‌های agr و مقاومت دارویی در سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه‌های بالینی در بیمارستان‌های تبریز می‌باشد. روش‌کار: این مطالعه توصیفی-مقطعی بر روی 100 سویه استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه‌های بالینی در بیمارستان‌های تبریز انجام گرفت. الگوی حساسیت آنتی‌بیوتیکی سویه‌ها، توسط روش انتشار دیسک تعیین گردید. پس از استخراج DNA، حضور ژن‌های agrA,B,C,D با روشMultiplex PCR بررسی شد. نتایج بدست آمده با نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: از 100 سویه استافیلوکوکوس اورئوس، 38 ایزوله مقاوم به متی‌سیلین بودند. آن‌ها به ریفامپین (89%) و وانکومایسین (86%) حساس بودند اما نسبت به پنی‌سیلین (98%) و تتراسیکلین (85 %) مقاومت داشتند. بیشترین فراوانی ژن‌های agr در سویه‌ها مرتبط با ژن‌های agrA (65%) و agrC (29%) بود. ژن‌های agrB و agrD در هیچ سویه‌ای دیده نشدند. نتيجه گیری: ژن‌های agrA و agrC نقش مهمی در عفونت‌های استافیلوکوکی در نمونه‌های بالینی جدا شده از بیمارستان‌های تبریز ایفا می‌نمایند. هم‌چنین نتایج، شیوع بالای مقاومت چند دارویی را در سویه‌هاي بیمارستانی استافیلوکوکوس اورئوس نشان می‌دهد. بنابراین باید از کاربرد غیرضروري آنتی‌بیوتیک‌ها اجتناب نمود.
کلید واژه‌ها: استافیلوکوکوس اورئوس، ژن‌های agr ، مقاومت دارویی، بیمارستان‌های تبریز
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها