يکشنبه 10 فروردين 1399
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   مارس 29, 2020
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3812 نفر
  بازدیدهای امروز :294 بار
  تعداد کل بازدیدها : 659575 بار
   
شماره مجله : 42
سال : 1399
زمان : فروردين و ارديبهشت

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی تاثیر 12 هفته تمرین پیلاتس بر سطوح سرمی اینترلوکین-6، پروتئین واکنشگر C و فاکتور نکروز تومور آلفا در زنان غیرفعال دارای اضافه وزن
نویسندگان فارسی مژده خواجه لندی; لطفعلی بلبلی; معرفت سیاهکوهیان; فاطمه نیک سرشت;
چکیده فارسی زمینه: بالارفتن شاخص های التهابیIL-6 ، CRP و TNF-α افزایش بیماری های قلبی عروقی را باعث می گردد. تعدیل شیوه ی زندگی، استراتژی مفیدی برای پیش-گیری از بیماری های قلبی عروقی است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر 12 هفته تمرین پیلاتس بر سطوح سرمیIL-6، CRP و TNF-α در زنان غیرفعال دارای اضافه وزن بود. روش‌کار: در این مطالعه نیمه تجربی 28 زن دارای اضافه ‌وزن (میانگین BMI 1/1±2/27 کیلوگرم بر مترمربع) به طور داوطلبانه شرکت کردند و به طور تصادفی به دو گروه تمرین پیلاتس (14 نفر) و کنترل (14 نفر) تقسیم شدند. برنامه تمرینی پیلاتس به مدت 12 هفته (3 جلسه در هفته، 60 دقیقه در هر جلسه) به اجرا درآمد. گروه کنترل در طول 12 هفته هیچ گونه فعالیت ورزشی نداشتند. نمونه خونی، 48 ساعت قبل و 48 ساعت پس از آخرين جلسه تمرینات، بعد از 14-12 ساعت ناشتا طی دو مرحله گرفته شد. از آزمون آماری تی وابسته و از آزمون تحلیل کوواریانس به ترتیب جهت بررسی اختلاف درون گروهی و بین گروه¬های تحقیق استفاده گردید. یافته‌ها: در مقایسه درون گروهی تنها مقدار سرمی CRP در گروه تمرین کاهش معناداری داشت (048/0=P). اما در مقایسه بین گروهی میزان سرمیTNF-α ,CRP و IL-6 تفاوت معناداری با گروه کنترل نداشت (05/0 P≥). نتيجه گیری: اگرچه از لحاظ آماری بین دو گروه تفاوت معناداری وجود نداشت اما می توان این گونه بیان داشت که تاحدودی اجرای تمرینات پیلاتس می تواند آثار مفیدی روی برخی نشانگرهای التهابی بگذارد به طوری که تا حدودی باعث کاهش غلظت CRP در زنان مبتلا به اضافه وزن شد. کاهش سطوح سرمی CRP با کاهش میزان چربی بدن و بهبود ترکیب بدنی همراه بود. لذا فعالیت جسمانی می تواند به عنوان بخش اساسی در شیوه ی زندگی هر فرد بزرگسالی در نظر گرفته شود.
کلید واژه‌ها: اضافه وزن، اینترلوکین-6، پروتئین واکنشگر C، پیلاتس، فاکتور نکروز تومور آلفا
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها