يکشنبه 10 فروردين 1399
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   مارس 29, 2020
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3812 نفر
  بازدیدهای امروز :323 بار
  تعداد کل بازدیدها : 659604 بار
   
شماره مجله : 42
سال : 1399
زمان : فروردين و ارديبهشت

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی ارتباط بین عمق نازوفارنکس با علایم بالینی در هیپرتروفی آدنوئید از طریق اندازه‌گیری گرافی آدنوئید در وضعیت نشسته و خوابیده
نویسندگان فارسی مهرنوش موسوی اقدس; موسی علی احمدی; پریسا حاج علی اوغلی;
چکیده فارسی زمینه: هیپرتروفی آدنوئید نقش مهمی در انسداد مکانیکی نازوفارنکس در کودکان دارد. با توجه به اینکه علائم ناشی از هیپرتروفی آدنوئید اغلب در زمان دراز کشیدن بیمار رخ می‌دهد بنابراین ارزیابی رادیولوژیک این بیماران در حال خوابیده با علایم بالینی بیماران مطابقت بیشتری دارد، لذا هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین عمق نازوفارنکس با علایم بالینی در هیپرتروفی آدنوئید از طریق اندازه‌گیری گرافی آدنوئید در وضعیت نشسته و خوابیده می‌باشد. روش‌کار: در این مطالعه 31 بیمار مراجعه کننده به درمانگاه ENT مرکز آموزشی درمانی کودکان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز، که علایم بالینی هیپرتروفی آدنوئید را داشتند وارد مطالعه شدند. علایم بالینی بیماری شامل: خرخرشبانه، تنفس با دهان باز، گرفتگی بینی دائمی و آپنه انسدادی خواب برای هر کودک ارزیابی و به عنوان نمره ارزیابی علایم شناسی در نظر گرفته شد. همچنین A/N Ratio از طریق گرافی‌نمای آدنوئید در وضعیت نشسته و خوابیده برای بیمار ارزیابی گردید. یافته‌ها: در این مطالعه 16 دختر و 15 پسر مبتلا به هیپرتروفی آدنوئید با میانگین سنی 58/1±39/7 سال وارد مطالعه شدند. نتایج حاصله نشان داد که همه بیماران دارای علائم تنفس با دهان باز، خرخر شبانه و گرفتگی بینی دائمی بودند، در حالی که تنها در 4 نفر از بیماران آپنه انسدادی خواب مشاهده گردید. نتایج بدست امده در این مطالعه نشان داد که میانگین A/N Ratio در بیماران در حالات نشسته 016/0±79/0 و خوابیده 015/0±89/0 بود. نتایج نشان داد که میانگین A/N Ratio در حالت خوابیده بیشتر است (05/0>P). نتیجه‌گیری: ارزیابی رادیولوژیک این بیماران در حال خوابیده قابل اعتمادتر بود و با علایم بالینی بیماران مطابقت بیشتری دارد و جهت پیشگیری از عوارض هیپرتروفی آدنوئید، لترال سفالومتری در حالت خوابیده ارجحیت بیشتری نسبت به حالت نشسته دارد.
کلیدواژه‌ها: نازوفارنکس, آدنوئید, Adenoid–Nasopharynx Ratio
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها