يکشنبه 3 تير 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 24, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :166 بار
  تعداد کل بازدیدها : 119468 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : فروردین و اردیبهشت

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی تاثير توضيحات کلامي قبل از جراحي هاي دندان عقل نهفته در کاهش ميزان استرس
نویسندگان فارسی احمد ارتا; محمد علی قویمی; عباس بابازاده; علی زرندی;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: بسیاری از افراد مراقبت های لازم در مورد دندان را دریافت نمی کنند زیرا به دلیل عدم آگاهی از مراحل انجام دندانپزشکی دچار اضطراب هستند. هدف اصلی از این طرح بررسی اثربخشی تاثير توضيحات کلامي قبل از جراحي هاي دندان عقل نهفته در کاهش ميزان استرس بیماران می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه بصورت طرح مداخله اي کار آزمايي باليني شاهد دار انجام شد. در کل 60 بیمار انتخاب شدند که به بخش جراحی دهان و فک دانشکده دندانپزشکي دانشگاه تبریز مراجعه کرده بودند. بعد از توضیحات کلامی، پرسشنامه ای شامل اطلاعات دموگرافیک (سن، جنس، سطح تحصیلات، سطح زندگی و کار، سابقه بستری و ویزیت های قبلی دندانپزشکی) و اندازه گیری میزان درد با visual analogue scale (VAS)ثبت گردید. آنالیز اطلاعات توسط آمار توصیفی(میانگین و انحراف معیار)، تی تست و کای اسکوار توسط SPSS.20 انجام گرفت ( 05/0 > p). یافته ها: میانگین استرس بر اساس مقیاس VAS قبل از جراحی در گروه کنترل بطور معنی داری بیشتر از گروه آزمایش بود (91/5 در مقابل 22/4 قبل از جراحی) و (61/5 در مقابل 115/3 بعد از جراحی) (05/0 > P). اما تفاوت معنی داری در اطلاعات دموگرافیک (سن، جنس، تحصیلات، وضعیت زندگی، سابقه بستری) بین دو گروه کنترل و آزمایش حاصل نشد. نتیجه گیری: توضيحات کلامي قبل از جراحي هاي دندان عقل نهفته در کاهش ميزان استرس بیماران موثر می باشد.
کلید واژه ها: استرس دندان، دندان عقل نهفته، معیار اندازه گیری درد
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها