چهارشنبه 30 خرداد 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 20, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :866 بار
  تعداد کل بازدیدها : 116985 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : فروردین و اردیبهشت

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی اثر مصرف دگزامتازون در زمان بارداری بر تکوین و عملکرد بیضه فرزندان بالغ نسل اول موش های صحرایی
نویسندگان فارسی سیدابراهیم حسینی; مریم مشفقی;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: دگزامتازون یکی از پر مصرف ترین ترکیبات گلوکوکورتیکوئیدی است که در درمان بسیاری از بیماری ها از جمله در افراد باردار مستعد به زایمان زودرس مورد استفاده قرار می گیرد لذا این تحقیق با هدف بررسی اثر تجویز پری ناتال دگزامتازون بر عملکرد ترشحی محور هیپوفیز-گوناد و بر تعداد سلول های دودمانی جنسی بیضه فرزندان بالغ موش های صحرایی انجام گرفت. مواد روش ها: در این مطالعه تجربی از 40 سر موش صحرایی باردار که به گروه های کنترل، شاهد و سه دسته تجربی دریافت کننده دوز های 5/0 ،1 و 2 میلی گرم بر کیلوگرم دگزامتازون که دارو را از روز هشتم بارداری تا زمان زایمان به صورت یک روز در میان دریافت داشتند استفاده شد. پس از زایمان نوزدان و مادران تحت هیچ تیماری قرار نگرفتند و پس از بلوغ فرزندان نر با خون گیری از قلب و جدا سازی بیضه آن ها اقدام به تهیه مقاطع بافتی و اندازه گیری میزان پلاسمایی هورمون های تستوسترون، LH و FSH و تعداد سلول های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت، اسپرماتید، سروتولی و لایدیگ گردید. نتایج با استفاده ازنرم افزارSPSS-20 و با کمک آزمون های آماری تجزیه واریانس یک طرفه و دانکن آنالیز شدند و معنا داری اختلاف داده ها در سطح 05/0 ≥p در نظر گرفته شد. یافته ها: نتایج حاصل از آنالیز داده ها نشان دهنده آن است که دگزامتازون باعث کاهش هورمون تستوسترون وافزایش FSH و LH وکاهش سلول های اسپرماتوگونی، اسپرماتید، اسپرماتوسیت ولایدیگ می گردد. نتیجه گیری: دگزامتازون احتمالا از طریق مهار فعالیت میتوزی و تحریک ترشح هورمون مهارکننده ترشح گونادوتروپین ها باعث اختلال در تکوین جنین و کاهش تستوسترون و سلول های دودمانی جنسی در موش های صحرایی نر می شود.
کلید واژه ها: دگزامتازون، LH، FSH، تستوسترون، اسپرماتوگونی، اسپرماتید، اسپرماتوسیت، لایدیگ
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها