چهارشنبه 30 خرداد 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 20, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :877 بار
  تعداد کل بازدیدها : 116996 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : فروردین و اردیبهشت

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی باکتریولوژی زخمهای ناشی از سوختگی در بیماران بستری در شمال غرب ایران
نویسندگان فارسی پرویزصالح; حمیدرضاافشارجو; حمیدنوشاد; فاطمه ملاح;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: عفونت، اصلی ترین عامل مرگ در سوانح سوختگی است. عوامل متعددی وجود دارند که بیماران سوختگی را به سمت ابتلا به عفونت سوق می دهند. مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش عوامل گوناگون در بروز باکتریمی در بیماران سوختگی و ارتباط آن ها با میزان مرگ در این بیماران طراحی شده است. مواد و روش¬ها: در این مطالعه توصیفی، 486 بیمار که در سال 1392 در بخش سوختگی بیمارستان سینا در تبریز بستری شدند، مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات بیماران از جمله سن، جنس، رنگ ضایعه، و درصد سوختگی ثبت گردید. سپس سایر اطلاعات آزمایشگاهی، مداخلات انجام شده، نتایج کشت ها و بررسی های میکروبی جمع آوری شد. یافته ها: در این مطالعه، 234 نفر از شرکت کنندگان مرد (1/48%) و 252 نفر زن (9/51%) با میانگین سنی 87/12±28/31 سال بودند که 51 بیمار، مبتلا به باکتریمی شدند. شایع¬ترین عامل عفونت زخم، کلبسیلا و شایعترین عامل باکتریمی، سودومونا آیروژینوزا بود. در بیماران با سطح سوختگی بالاتر، باکتریمی (02/0=P) و مورتالیتی بیشتری (01/0=P) اتفاق افتاد. در بررسی ارتباط بین شیوع مورتالیتی و بروز باکتریمی، در گروه بیماران باکتریمی، مورتالیتی بیشتری اتفاق افتاد (03/0=P) و وجود کاتتر ورید مرکزی باعث افزایش بروز باکتریمی گردید (002/0=P). در مورد ارتباط بین سن و جنس با باکتریمی و مورتالیتی، ارتباط معنی¬داری یافت نشد و در این پژوهش، رنگ ضایعه سوختگی با عفونت زخم، ارتباطی نداشت. نتيجه گيري: کلبسیلا، شایع ترین عامل عفونت سوختگی و سودومونا ایروژینوزا، شایع ترین عامل باکتریمی است. میزان مورتالیتی، ارتباط مستقیم با بروز باکتریمی دارد و با گسترش سطح سوختگی، هردو افزایش می یابند. مداخلات تهاجمی، استعداد به باکتریمی و مورتالیتی را در بخش های سوختگی افزایش می¬دهند.
کلید واژه ها: باکتریمی، مورتالیتی، عفونت سوختگی
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها