يکشنبه 3 تير 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 24, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :170 بار
  تعداد کل بازدیدها : 119472 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : فروردین و اردیبهشت

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی فراوانی ژن بتالاکتامازی تیپ blaIMP در ا یزوله های اشریشیاکلی جدا شده از بیماران، در مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) و شهداء تبریز، سال 1392
نویسندگان فارسی سید سعید عقیل زاده; هایده مبین;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: یکی از مشکلات عمده در کنترل عفونت¬های میکروبی بروز مقاومت دارویی می باشد. تولید متالوبتالاکتامازها سبب ایجاد مقاومت نسبت به سفالوسپورین های نسل سوم و کارباپنم ها می گردد. این مطالعه جهت بررسی الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی و بررسی حضور ژن blaIMP در ایزوله های اشریشیاکلی جداسازی شده از مراکز آموزشی و درمانی شهر تبریز (امام رضا و شهداء) انجام شد. مواد و روش ها: برای انجام این تحقیق 100 ایزوله اشریشیاکلی از بیماران مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) و شهداء تبریز جمع آوری شد و برای تعیین مقاومت ایزوله ها، تست آنتی بیوگرام با روش کربی – باوئر انجام گرفت. ایزوله های تولید کننده متالوبتالاکتاماز با روش فنوتیپی Modified Hodge test (MHT) شناسایی گردیدند. با روش PCR وجود ژن blaIMP در ایزوله ها مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: الگوی های حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله ها نشان داد که میزان مقاومت نسبت به ایمی پنم، مروپنم، ارتاپنم، جنتامایسین، سیپروفلوکساسین، سفتازیدیم، نالیدیکسیک اسید، سفتریاکسون و سفیپم به ترتیب 3%، 3%، 4%، 44%، 69%، 64%، 79%، 68%، و %53 بود. نتایج MHT نشان داد که 3 ایزوله (3%) متا لوبتالاکتاماز مثبت هستند. براساس نتایج PCR که بر روی تمام ایزوله ها صورت گرفت در 5 ایزوله ْ(5٪) ژن IMP مشاهده شد. نتيجه گيري: بروز مقاومت بیش از 60% در مقابل سفالوسپورین های نسل سوم و فلوئورکینولون ها، در ایزوله های جدا شده از مراکز آموزشی درمانی مورد مطالعه، مصرف کارباپنم ها بعنوان جایگزین برای عفونت های جدی باکتریایی را مطرح می کند که بروز مقاومت بدلیل تولید کارباپنمازها، هر چند در سطح پایین، هشداری بر مسئولین کنترل عفونت این بیمارستان ها می باشد.
کلید واژه ها: اشریشیاکلی، تست تغییر یافته Hodge، بتا لاکتاماز IMP، واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR)
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها