سه شنبه 30 آبان 1396
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   نوامبر 21, 2017
   
   
     
  تعداد اعضاء : 2866 نفر
  بازدیدهای امروز :79 بار
  تعداد کل بازدیدها : 966952 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : فروردین و اردیبهشت

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی اتیولوژی شکستگی های میانی صورت در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی امام رضا در سال 1392
نویسندگان فارسی فرخ فرهادي; رعنا جهانشاهی; علي زرندي;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: در جوامع امروزی تروما یکی از علل مهم مرگ و میر بیماران می باشد به خصوص ناحیه صورت دچار صدمات مختلف در نسج نرم و اسکلت استخوانی تشکیل دهنده آن می شود. هدف از این مطالعه بررسی اتیولوژی شکستگی های ناحیه میانی صورت در بیماران می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت مقطعی توصیفی در بخش تخصصی فک و صورت مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) در سال 1392 بر روی 64 پرونده انجام گرفت. تمام اطلاعات و شرح حال بیماران (سن، جنس، علت تروما و درمانهای انجام شده و عوارض حین تروما) در چک لیست ثبت گردید.نتایج با استفاده از روش های آماری توصیفی (میانگین و انحراف معیار- فراوانی و درصد) آنالیز شدند. نتايج: از بین 64 پرونده، 6/51% علت شکستگی ها، تصادفات بوده و سقوط و نزاع به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند. 5/ 87% بیماران مرد بودند که اغلب در دهه سوم زندگی با میانگین سنی 8/13 ±2/32 قرار داشتند و با درصد فراوانی 9/35 % شناسایی شدند. بیشتر شکستگی ها در بهار و تابستان رخ داده بود. نتیجه گیری: شایع ترین ناحیه مورد صدمه واقع شده استخوان زایگوما با درصد فراوانی 5/87% مشاهده گردید.
كليد واژه ها: فک و صورت، تروما، زیگوما
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها