چهارشنبه 30 خرداد 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 20, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :868 بار
  تعداد کل بازدیدها : 116987 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : فروردین و اردیبهشت

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی فعالیت الکترومیوگرافی عضلات مفصل اسکاپولوتوراسیک حین حرکت ابداکشن با وزنه بازوی زنان مبتلا به ناهنجاری سر به جلو و زنان سالم
نویسندگان فارسی عباس مصطفی زاده; فرهاد رضازاده; اعظم محمودپور; شیرین عالی;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: ناهنجاری سر به جلو یکی از انواع شایع پاسچر نامناسب بوده که تقریبا در60% بیماران با اختلالات ناحیه گردن و شانه مشاهده می¬شود. پژوهش حاضر با هدف مقایسه سهم مشارکت عضلات چرخاننده کتف حین حرکت ابداکشن با وزنه بازوی غالب و غیرغالب افراد مبتلا به ناهنجاري سر به جلو و افراد سالم صورت گرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه مورد تحلیلی، 18 زن مبتلا به ناهنجاری سر به جلو و 14 زن سالم همتاسازی شده بر اساس متغیرهای وزن، قد، سن و غالب بودن اندام فوقانی، در تحقیق شرکت کردند. با استفاده از الکترومیوگرافی سطحی سهم مشارکتی عضلات دندانه ای قدامی و ذوزنقه ای بالایی و پایینی حین ابداکشن با وزنه بازوها محاسبه گردید. یافته ها: آزمون آماری تی مستقل نشان داد سهم مشارکتی عضله ذوزنقه ای بالایی حین ابداکشن با وزنه بازوی غالب در مبتلایان به ناهنجاری سر به جلو به طور معنی داری بیشتر از همتایان سالم است (01/0=P). اما این تفاوت معنی دار در سمت غیرغالب مشاهده نگردید (05/0P>). همچنین بین سهم مشارکتی عضلات دندانه¬ای قدامی و ذوزنقه ای بالایی و پایینی بازوان غالب و غیرغالب در دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد (05/0P>). نتیجه گیری: به جهت تغییرات سهم مشارکتی ذوزنقه ای فوقانی، ارزیابی ساده پاسچر سر می تواند اطلاعات مفیدی در مورد عملکرد عضلات شانه و تصمیم گیری درباره توصیه حرکات اصلاحی در اختیار معاینه کننده قرار دهد.
کلید واژه ها: الکترومیوگرافی، پاسچر، شانه، عضله دندانه ای قدامی، عضله ذوزنقه ای
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها