سه شنبه 30 آبان 1396
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   نوامبر 21, 2017
   
   
     
  تعداد اعضاء : 2866 نفر
  بازدیدهای امروز :71 بار
  تعداد کل بازدیدها : 966944 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : فروردین و اردیبهشت

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی پلي مورفيسم ژن گيرنده ویتامینِD (Apa І وFok І) و ارتباط آن با سطوح سرمی ویتامین D و هورمون پاراتیروئید در بیماران تحت همودیالیز
نویسندگان فارسی شهنام ولی زاده شهبازلو; امیر قربانی حق جو; ناصر صمدی; نادره رشتچی زاده; حسن ارگانی; جمال حلاج زاده; سخاوت ابوالحسنی;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: پلی مورفیسم رسپتور ویتامین D (VDR) از طریق تاثیر بر هورمون پاراتیروئید و کلسیم نقش مهمی در کنترل کلسیفیکاسیون عروقی و ابتلا به بیماری های قلبي عروقي متعاقب آن در بیماران تحت همودیالیز دارد. حضور VDR در بافته های قلبی و عروقی نشان دهنده ارگان های هدف جدیدی است که پلی-مورفیسم VDR می تواند از طریق آنها اثرات خود را ظاهر سازد. هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم Apa І و Fok І رسپتور ویتامین D با سطوح سرمی فتوئین آ، ویتامین D و هورمون پاراتیروئید در بیماران تحت همودیالیز می باشد. مواد و روش ها: مطالعه مقطعی حاضر، شامل 46 نفر بيمار همودیالیز و43 نفر سالم به عنوان گروه کنترل می باشد. پلي مورفيسم Apa І و Fok І با روش PCR-RFLP و سطوح سرمی فتوئین آ، ویتامین D و iPTH با روش الایزا انجام گرفت. یافته ها: هر چند نتایج حاکی از فقدان اختلاف معني دار بين دو گروه شاهد و بيمار از نظر فراواني ژنوتیپی در هر دو پلی مورفیسم مورد مطالعه می باشد ما تفاوت معنی داری از نظر سطح سرمی ویتامین D در پلی مورفیسم و هورمون پاراتیروئید در پلی مورفیسم مشاهده شد. همبستگی معنی داری بین میزان ویتامین D و هورمون پاراتیروئید در ژنوتیپ aa در گروه بیمار و بین میزان ویتامین D و فتوئین آ در ژنوتیپ FF گروه کنترل مشاهده گردید. نتیجه گیری :پلی¬مورفیسم Apa І وFok І ژن رسپتور ویتامینD از طریق تاثیر بر سطوح سرمی فاکتورهای دخیل در کلسیفیکاسیون عروقی می تواند بر روند عارضه قلبی و عروقی در بیماران دیالیزی تاثیرگذار باشد.
کلید واژه ها: پلي مورفيسم ژن گيرنده ویتامین D، فتوئین آ، ویتامین D، هورمون پاراتیروئید
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها