چهارشنبه 30 خرداد 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 20, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :862 بار
  تعداد کل بازدیدها : 116981 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : خرداد و تیر

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی اثر عصاره هيدروالكلي شیرین بیان بر اسهال تجربی در موش سوری
نویسندگان فارسی قادر جلیل زاده امین; مصطفی مصطفوی;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: اسهال اهمیت زیادی در بهداشت عمومی دارد و با نشانه¬های افزایش دفع مدفوع آبکی و درد شکمی شناخته می¬شود. اسهال معمولترین علت مرگ و میر در بین کودکان در سراسر دنیا می¬باشد. در مطالعه حاضر تاثیر شیرین بیان به عنوان یک گیاه دارویی بومی علیه اسهال بررسی گردیده است. مواد و روش¬ها: اثر عصاره هیدروالکلی شرین بیان بر روی عبور روده¬ای در موش¬های سوری با محدوده وزنی 28-23 گرم که شبانه محرومیت غذایی داشتند مطالعه گردید. تاثیر ضد اسهالی عصاره در مقابل اسهال ایجاد شده با روغن کرچک ارزیابی شد. همچنین تاثیر اسانس در برابر عبور روده¬ای و تجمع مواد داخل لومنی القا شده با روغن کرچک در دوزهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. لوپرامید به عنوان داروی کنترل مثبت استفاده شد. یافته¬ها: دوزهای مختلف عصاره شیرین بیان به شکل وابسته به دوز و معنی¬داری (05/0p<) باعث مهار ترانزیت نرمال در روده¬ها می¬گردد. شیرین بیان بطور معنی¬داری باعث تاخیر در زمان شروع اسهال در حیوانات می¬گردد. عصاره اثر مهاری قابل توجهی را در برابر شدت اسهال و تجمع مواد داخل روده¬ای در دوز mg/kg 200 نشان می¬دهد. مقدار در روش خوراکی و در موش سوری بیشتر از mg/kg 2240 بود. نتیجه¬گیری: عصاره هیدروالکلی شیرین بیان حاوی مواد بیولوژیکی فعالی است که اثرات ضد اسهالی را از طریق مهار حرکات جلو برنده معدی-روده ای و نیز مهار ترشح نمایان می¬سازند.
کلید واژه¬ها: مدفوع آبکی، شیرین بیان، عبور روده¬ای، گیاهان دارویی
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها