يکشنبه 3 تير 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 24, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :174 بار
  تعداد کل بازدیدها : 119476 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : خرداد و تیر

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی اثر روغن اسطوخودوس در ماساژ تسکینی دردهای پس از سزارین د ر زنان نخست زا
نویسندگان فارسی سيدابراهيم حسيني; فاطمه کرامتی; خاطره صفوی نائینی;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: کنترل درد پس ازسزارین برای مادر در پرستاری از نوزاد و تغذیه با شیر مادر اهمیت بسیاردارد. رایحه درمانی ماساژی و ماساژ دو مورد از درمان¬های طب مکمل می¬باشند که در خصوص کنترل درد و اضطراب مفید می¬باشند. اسطوخودوس گیاهی دارای خواص ضد درد است که در رایحه درمانی مورد استفاده قرار می-گیرد. هدف این مطالعه بررسی اثر ماساژ درمانی همراه با روغن اسطوخودوس بر میزان درد در زنان نخست زای تحت سزارین می¬باشد. مواد و روش¬ها: در این مطالعه تجربی تعداد 30 نفر به طور داوطلبانه از بین زنان نخست¬زای بین 18 تا30 سال که تحت سزارین بودند، انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش در سه مرحله تحت ماساژ درمانی با روغن اسطوخودوس به صورت 10 دقیقه ماساژ و 10 دقیقه استراحت قرار گرفتند و گروه کنترل تحت ماساژ تنها قرار گرفتند. شدت درد در هر دو گروه به وسیله نمودار VAS اندازه¬گیری و یافته¬ها، با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه¬گیری-های مکرر به همراه آزمون تعقیبی بونفرونی آنالیز شدند. یافته¬ها: شدت درد در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل در مرحله اول در سطح 05/0=P، در مرحله دوم در سطح 001/0= Pو در مرحله سوم ماساژ در سطح 0005/0= Pکاهش معنی¬دار می¬یابد. نتيجه¬گيري: ماساژ همراه با روغن اسطوخودوس سبب کاهش درد در گروه آزمون در مقایسه با گروه کنترل می¬گردد و این اثر به دلیل کاهش اضطراب و افزایش شبه مورفین¬ها می¬باشد.
کلید واژه¬ها: درد، سزارین، ماساژ، اسطوخودوس
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها