چهارشنبه 30 خرداد 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 20, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :847 بار
  تعداد کل بازدیدها : 116966 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : خرداد و تیر

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی MYCN gene Amplification در کودکان مبتلا به نروبلاستوما در مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز
نویسندگان فارسی عظیم رضامند; سعید اصلان آبادی; سرور حقی; محمد امین رضازاده ساعتلو;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: نروبلاستوم شایعترین تومور توپر بدخیم دوران کودکی و شیرخواری بعداز بدخیمی¬های CNS می باشد. حدود7٪ بدخیمی های کودکان را شامل می¬شود ولی برخلاف سایر بدخیمی¬ها مرگ و میر بالاتری نسبت به کل بدخیمی¬ها دارد. از دیرباز MYCN gene Amplification یکی از فاکتورهای مهم در پیش بینی پروگنوز و پاسخ به درمان بوده است. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی 6 ساله MYCN gene Amplification نروبلاستوم درمرکز آموزشی درمانی کودکان می¬باشد. مواد و روش ها: تعداد 40 بیمار با تشخیص نروبلاستوم که در سالهای 1385 تا 1390 در مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز بستری و درمان شده¬اند تحت بررسی قرار گرفتند. داده¬های لازم از اطلاعات موجود در پرونده بیماران شامل سن، جنس، کانون اولیه، mycn gene amplification وstage بیماری در موقع مراجعه که بطور دقیق ثبت شده¬اند، استخراج شد و فرم جمع آوری اطلاعات تکمیل گردید. تعداد نسخه¬های mycn به روش PCR اندازه¬گیری شده¬بود که تعداد نسخه¬های بالاتر از 3، مثبت تلقی شد. داده¬های بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 16 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. در این مطالعه مقدار P کمتر از 05/0 از لحاظ آماری معنی دار تلقی شد. یافته¬ها: میزان مرگ و میر در بین بیماران با MYCN مثبت بیشتر از موارد MYCN منفی می¬باشد (05/0p<). میزانMYCN Gene Amplification در بین جمعیت مورد مطالعه برابر با 70 % بوده که نسبت به جمعیت جهانی (20-30%)، فراوانی آن بیش تر است. فراوانی نروبلاستوم 50 ٪ قبل از دو سالگی و 50 ٪ بعد از دو سالگی بوده و در بین جنس دختر و پسر برابر است. نتیجه¬گیری: بیماران با آمپلیفیکیشن در ژن MYCN، در زمان تشخیص در Stage های بالاتری می¬باشند. همچنین مرگ و میر در این بیماران نسبت به بیماران بدون آمپلیفیکیشن در ژن MYCN به طور معنی داری بالاست.
کلید واژه¬ها: نروبلاستوم، پروگنوز، MYCN GENE AMPLIFICATION
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها