يکشنبه 3 تير 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 24, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :180 بار
  تعداد کل بازدیدها : 119482 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : خرداد و تیر

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی علل عدم تداوم مصرف قرصهای خوراکی پیشگیری از بارداری در خانمهای استفاده کننده شهر سنندج در سال 1390
نویسندگان فارسی معصومه رضایی; فاطمه علیخانی; رسول کرمی; روناک شاهوی;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: میزان تداوم استفاده از یک روش پیشگیری از بارداری یکی از شاخص¬های مهم کیفیت استفاده می¬باشد و عدم تداوم مصرف می¬تواند تعداد حاملگی¬های ناخواسته و حاملگی¬های در معرض خطر را افزایش دهد. اين پژوهش به منظور شناسايي علل قطع مصرف قرص پیشگیری از بارداری در زنان مراجعه¬کننده به مراکز بهداشتی – درمانی شهر سنندج انجام گرفت. مواد و روش¬ها: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی از بین مراکز بهداشتی درمانی شهر سنندج 5 مرکز از طریق نمونه¬گیری خوشه ای انتخاب و اطلاعات زنان استفاده¬کننده از قرص که در مدت یکسال اقدام به قطع مصرف نموده بودند از طریق پرسشنامه جمع¬آوری گردید. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS و تست¬های آماری کای دو و t-test اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته¬ها: شایعترین علل قطع مصرف قرص در واحدهای مورد پژوهش به ترتیب عوارض جانبی (37/64%)، تمایل به بارداری (02/15%) و مشکل نحوه استفاده (73/10%) بوده است. شایعترین عارضه جانبی قرص افزایش وزن (67/26%) بوده است. نتایج نشان داد که بین سن و تعداد فرزندان افراد مورد پژوهش و مدت زمان استفاده از قرصهای پیشگیری از بارداری ارتباط معنی¬دار آماری وجود دارد (005/0>P). نتیجه¬گیری: پیشگیری و درمان به موقع عوارض جانبی حاصل از مصرف قرص می¬تواند میزان رضایتمندی و تداوم استفاده از روش را افزایش دهد.
کلید واژه¬ها: قرصهای خوراکی پیشگیری از بارداری، علل عدم تداوم، استفاده¬کننده
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها