سه شنبه 30 آبان 1396
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   نوامبر 21, 2017
   
   
     
  تعداد اعضاء : 2866 نفر
  بازدیدهای امروز :57 بار
  تعداد کل بازدیدها : 966930 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : خرداد و تیر

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی هدف¬گیری ذرات فاژی M13 با پروتئین هولوترانسفرین انسانی به روش اتصال شیمیایی
نویسندگان فارسی محبوبه کاووسی; محمد خلج کندری; مهدی کدیور;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: انتقال هدفمند ناقل¬ها و حامل¬های ژنی به سلول¬ها و بافت¬های خاص یکی از مهمترین مسائل در آزمایش¬های ژن¬درمانی است. باکتریوفاژها حامل-های ژنی مناسبی هستند و روش¬های مختلفی برای انتقال هدفمند آن¬ها به سلول¬های مورد نظر وجود دارد. در این مطالعه تهیه ذرات فاژی هدفمند شده بر پایه فاژ M13 به روش اتصال شیمیایی ارائه می¬شود. مواد و روش¬ها: ابتدا سازه فاژمیدی pCMV-Script-GFP از ذرات فاژی GFP توسط فاژ کمکی ExAssist به روش برش درون سلولی با استفاده از سویه میزبان اختصاصی XLOLR برش و با استفاده از فاژ کمکی R408 ذرات فاژیM13حاوی ژن GFP (M13-GFP)تولید شدند. سپس ملکول¬های پروتئین هولوترانسفرین انسانی با روش اتصال شیمیایی آمیناسیون احیایی به سطح ذرات فاژی حاصل اتصال داده شدند. اتصال ملکول¬های ترانسفرین به سطح ذرات فاژی با روش phage-ELISA بررسی شد. یافته¬ها: آزمایشات phage-ELISA نشان داد که اتصال ملکولهای ترانسفرین به سطح ذرات فاژی به درستی انجام گرفته و ذرات فاژیM13 هدفگیری شده با ترانسفرین تهیه شده است. بررسی¬های بیشتر نشان داد که تقریباً 485 مولکول ترانسفرین به هر ذره فاژی متصل شده است. نتیجه¬گیری: نتایج حاصل نشان می¬دهند که روش اتصالات شیمیایی می¬تواند به عنوان راهکاری مناسب در هدفمندسازی ذرات فاژی M13 با اتصال مولکول¬های هدفگیری به تعداد زیاد به سطح آن¬ها مورد استفاده قرار گیرد.
کلید واژه¬ها: اتصال شیمیایی، فاژ M13، هولوترانسفرین، هدفگیری
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها